Gdy przyjdzie czas na egzamin

Otrzymując od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu (po przejściu szkolenia) Wasz poziom wiedzy i umiejętności musi i będzie spełniał te warunki. Jeśli nie…… to znaczy, że jeszcze nie czas na samodzielność i trzeba się dalej uczyć (i lepiej się do tej nieustannej nauki i samodoskonalenia przyzwyczaić).

Nadszedł wreszcie czas egzaminu. Jest on prosty i odbywa się według ściśle określonych zasad. Warto tu dodać, że do egzaminu państwowego po kursie podstawowym lub dodatkowym dopuszcza instruktor prowadzący – taki, który przeprowadził minimum 50 % zajęć z kandydatem na kierowcą, lub został ( w określonych okolicznościach) wyznaczony przez kierownika O.S.K.) Pozytywne jego zaliczenie umożliwi legalną jazdę Waszymi motocyklami po drogach publicznych.

Pamiętajcie jednak! Pozytywne zdanie egzaminu państwowego wcale nie oznacza, że macie prawo jazdy. Dopiero otrzymanie dokumentu pozwala na uznanie, że posiadacie uprawnienia. Jest to decyzja administracyjna, która zapada dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego, lecz jest od niego niezależna.
A teraz o egzaminie, jego trybie i kryteriach.
Podstawę prawna stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami… .
Pamiętajcie, że przepisy określają Wasze OBOWIĄZKI, ale i PRAWA.

By przystąpić do egzaminu musicie złożyć w (dowolnym) ośrodku egzaminowania nast. dokumenty:

 • Profil Kandydata Kierowcy (uzyskany w swoim Starostwie po przedłożeniu wniosku, zdjęcia oraz orzeczenia lekarskiego)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • jeżeli do egzaminu przystępuje osoba, która nie ukończyła 18 lat, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna prawnego
 • dowód wpłaty za egzamin

Uwaga ! Ośrodek egzaminowania ma obowiązek wyznaczyć termin I egzaminu teoretycznego i praktycznego do 30 dni od daty złożenia dokumentów.
Mimo, że posiadacie już inne kategorie prawa jazdy, to musicie zdać całościowy egzamin teoretyczny. Możecie również podejść do egzaminu teoretycznego przed przystąpieniem do szkolenia.
Przed egzaminem teoretycznym egzaminator kontroluje tożsamość egzaminowanych kandydatów na kierowców. Uwaga brany jest tylko pod uwagę: DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT oraz KARTA POBYTU.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariuszy przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze jednej z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”, na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze jednej z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
Po zakończeniu egzaminu w formie komputerowej osoba egzaminowania na życzenie może otrzymać odpowiedni wydruk arkusza
odpowiedzi. Jeśli osoba egzaminowana złoży skargę na PRZEBIEG EGZAMINU LUB JEGO OCENĘ arkusze odpowiedzi lub wydruki wyników są przechowywane do czasu zakończenia postępowania.

Komentarz:
Pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego ma zwyczajnie dowodzić „ogarnięcia” sytuacyjnego w ruchu drogowym, dostatecznej znajomości przepisów i znaków, techniki prowadzenia pojazdu i jego obsługi. Jest tak skonstruowany, by był „przystępny” dla bardzo szerokiej rzeszy przyszłych motocyklistów.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, lub pozytywnym zaliczeniu teorii i ukończeniu szkolenia praktycznego można przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego. 
Egzamin praktyczny składa się z dwóch części (jedna odbywa się na placu manewrowym, druga w ruchu miejskim)
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
-potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy.
2) w przypadku obecności na egzaminie:
a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej
legitymacji instruktora nauki jazdy,
b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego-
potwierdza ich tożsamość;

 • przedstawia się osobie egzaminowanej.
 • upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

Zasady przeprowadzenia egzaminu praktycznego:
Plac. Egzamin polega na wykonaniu na placu manewrowym określonych zadań, w określonej w rozporządzeniu kolejności i według zawartych w nim kryteriów, zgodnie z techniką kierowania pojazdem.
Kryteria przebiegu egzaminu na placu manewrowym:

Zadanie pierwsze w kolejności (poz. 1 w tabeli zadań egzaminacyjnych)
Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego (jeśli występuje),
c) poziom płynu hamulcowego,
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
f) działanie świateł mijania,
g) działanie świateł drogowych,
h) działanie świateł hamowania „STOP”,
i) działanie świateł kierunkowskazów,
j) działanie świateł awaryjnych (jeśli występują)

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. h osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-d oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-j. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym.

Dodatkowo: wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce ( zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nie najeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu).

Zadanie drugie w kolejności (poz. 8 w tabeli zadań egzaminacyjnych):

 • upewnienie się o możliwości jazdy wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 • 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • niepotrącanie pachołków.

Zadanie trzecie:

 • upewnienie się o możliwości jazdy wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 • 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 • upewnianie się o możliwości skręcenia.

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • niepotrącanie pachołków.

Zadanie czwarte w kolejności (poz. 9 w tabeli zadań egzaminacyjnych):

 • upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania, zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 • jednokrotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość nie może być mniejsza niż 30 km/h
 • przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu (o ile pojazd nie posiada automatycznej przekładni)
 • niepodpieranie się nogami
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • niepotrącanie pachołków.

Zadanie piąte w kolejności (poz. 10 w tabeli zadań egzaminacyjnych)

 • upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
  2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
  Sposób wykonania zadania:
 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h
 • przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • niepotrącanie pachołków

Zadanie szóste w kolejności (poz. 7 w tabeli zadań egzaminacyjnych):

 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zostać unieruchomiony.

Zadanie siódme w kolejności (poz. 22 w tabeli zadań egzaminacyjnych):

 • hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) I NAJCZĘŚCIEJ TAK JEST

Zadanie ósme w kolejności (poz. 23 w tabeli zadań egzaminacyjnych):

 • hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A (czyli z wyłączeniem motorowerów kat. AM) hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. UWAGA JAK PUNKT WYŻEJ

Komentarz.
Na palcu macie do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych (opisane powyżej). Ściśle według podanych kryteriów. Poszerzenie wymagań jest niezgodne z przepisami i stanowi podstawę do złożenia skargi. Przepisy nie wymagają sygnalizowania kierunkowskazem wykonywanych manewrów. Między zadaniami (w razie potrzeby) można się zatrzymać. Egzaminator nie ma obowiązku z własnej inicjatywy opisywać przebiegu części praktycznej egzaminu. Ma jednak obowiązek zapytać, czy zasady egzaminu są jasne. Ustawodawca w tym miejscu nie nakazuje egzaminatorowi tłumaczyć i wyjaśniać. Jeśli się nie nauczyłeś podczas szkolenia to…..idziesz do domciu. Egzamin na placu zostanie oceniony negatywnie, jeśli stworzycie (w ocenie egzaminatora) zagrożenie dla życia, lub zdrowia uczestników ruchu. Czyli np.: zaliczycie „szlif” podczas hamowania awaryjnego. Nieudolny, przejazd przez zadanie, trzymanie nóg poza podnóżkami, „strzelanie” ze sprzęgła na każdym nawrocie, choć pozornie skuteczne nie daje gwarancji należytego i dobrze rokującego opanowania techniki jazdy (może stworzyć zagrożenie). Co innego płynne i delikatne manewrowanie motocyklem. Posługiwanie się jednośladem musi być zgodne z techniką prowadzenia. Na placu egzaminator ma możliwość rozeznać, za kim będzie miał przyjemność, bądź nieprzyjemność podróżować podczas egzaminu w ruchu miejskim. Jeżeli będziecie budzić wątpliwości, co do swoich umiejętności nie zostaniecie dopuszczeni do jazdy poza placem. Wynik negatywny otrzymacie również po dwukrotnym nieprawidłowym wykonaniu tego samego zadania. Egzamin kończy również (z wynikiem negatywnym) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (najechanie jest tylko błędem w zadaniu), najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki. Przystępując do egzaminu praktycznego musisz „wyposażyć” się wg ustawodawcy w sznurowane obuwie lub „w typie motocyklowym”, spodnie z długimi nogawkami, kurtkę z długimi rękawami i zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawice zakrywających całe dłonie. Ośrodek egzaminowania winien zapewnić kamizelkę „L”, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie. Oczywiście jeśli dysponujesz własnymi moto ciuchami, bez dyskusji z nich korzystasz !!!
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Miasto.
Warunkiem kontynuowania egzaminu na otwartym terenie jest pozytywne zaliczenie „placowej” części sprawdzianu.

Zadania egzaminacyjne do zrealizowania w ruchu miejskim:
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno jezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i cztero wlotowe)
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
11. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
12. Przejazd przez tunel*
13. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
14. Wykonanie manewru wyprzedzania
15. Wykonanie manewru omijania