Regulamin szkoleń

I SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:
Część 1.
– zawierający treści nie ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Część 2.
– zawierające treści i tok postępowania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
II. WARUNKI ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.
Wymagany minimalny wiek dla kandydatów na kierowców do przystąpienia do szkolenia wynosi:
– 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
– 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1;
– 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2;
– 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat
posiada prawo jazdy kategorii A2;
– 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo
jazdy kategorii A;
– 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co
najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
Szkolenie w/w kategoriach można rozpocząć trzy miesiące przed osiągnięciem przez uczestnika
ustawowego wieku.
2. Osoby, które nie ukończyły 18go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica, bądź
opiekuna prawnego
3. Przedstawienie przed przystąpieniem do toku szkolenia właściwego dla ubiegania się o
uprawnienia kat.: AM,A1,A2 lub A, Numeru Profilu Kandydata Kierowcy.
4. Wniesienie opłaty.
III. PRZEBIEG SZKOLENIA.
A. Część teoretyczna (w wypadku wcześniejszego zaliczenia przez kandydata na kierowcę
TEORETYCZNEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO–za wyjątkiem nauki udzielania pomocy
przedmedycznej – nieobowiązkowa).
1. Szkolenie teoretyczne – co najmniej zgodne pod względem wymiaru godzin, jak i programowym
z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury.
2. Zajęcia mogą być prowadzone poza siedzibą O.S.K. po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą
szkoleniową.
B. Część praktyczna – (o ile odpowiednie przepisy tego wymagają) rozpoczynana po zdaniu przez
kandydata na kierowcę Państwowego Egzaminu Teoretycznego lub uczestnictwa w wymaganej
stosownym rozporządzeniem liczby godzin zajęć teoretycznych.
Do chwili dostarczenia Profilu Kandydata Kierowcy oraz (jeśli jest to wymagane) do czasu
pozytywnego zaliczenia przez uczestnika szkolenia Państwowego Egzaminu Teoretycznego mogą
być prowadzone zajęcia dotyczące techniki jazdy motocyklem lub motorowerem nie zaliczane do
obowiązkowego trybu szkolenia dla właściwej kategorii prawa jazdy, na co osoba szkolona wyraża
zgodę i zawiera odrębną umowę z podmiotem wykonującym szkolenie.
1. Szkolenie praktyczne w wymiarze min. 20 godzin – kurs podstawowy.
2. Szkolenie praktyczne (jazdy) rozpoczyna się zawsze z siedziby O.S.K. MOTORKURS.
3. Szkolenie praktyczne – co najmniej zgodne pod względem wymiaru godzin, jak programowym z
wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury. Zakończone egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym
zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.
Zajęcia praktyczne, realizowane na placu manewrowym, rozbudowane o treści nie związane z
programem Ministerstwa Infrastruktury dot. szkolenia kandydatów na kierowców kat AM, A1, A2,
A, mogą być przeprowadzane przy użyciu urządzeń mechanicznych i elektronicznych oraz
odpowiednio przekształconych pojazdów. Dotyczy to również zajęć uzupełniających.
4. Nieobecność na zajęciach praktycznych należy zgłaszać co najmniej dwie godziny zegarowe
przed planowanym rozpoczęciem. W innym wypadku mogą być uznane za nieodbyte z winy osoby
uczestniczącej w kursie lub szkoleniu.
5. O.S.K. Ma prawo odwołać zajęcia praktyczne. Wówczas zostaną przeprowadzone w innym
terminie.
6. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne ma prawo nie przeprowadzić lub przerwać
zajęcia praktyczne z uwagi na warunki atmosferyczne. Jest to suwerenna decyzja
instruktora. Zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie.
7. W wypadku niesubordynacji osoby szkolonej, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo przerwać
zajęcia. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z kursu lub szkolenia i
przepadku wniesionych opłat przez uczestnika szkolenia lub kursu.
8. Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych
środków podobnie działających, nie będą dopuszczone do zajęć. Wiąże się to z utratą opłat
przeliczonych, lub wniesionych za daną godzinę szkoleniową.
9. W wypadku niedyspozycji psychicznej lub fizycznej nie związanej z pkt.8 zajęcia zostaną
przerwane i przeprowadzone w innym terminie.
10. Ewentualne zawarcie polisy N.W. leży po stronie osoby szkolonej.
IV. OPŁATY ZA SZKOLENIE.
1. Cena kursu, szkolenia, pojedynczych jazd godzinowych przedstawiona jest w cenniku
umieszczonym (wywieszonym) w biurze O.S.K.
2. Cena kursu obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe.
3. Cena kursu kat. AM, A1 , A2 oraz A nie obejmuje opłaty za orzeczenie lekarskie; jest to opłata
pobierana bezpośrednio przez lekarza przeprowadzającego badanie.
4. Płatność za kurs może być rozłożona na dwie raty.
5. Pierwsza rata winna zostać wpłacona przed przystąpieniem do szkolenia. Drugą ratę należy
wpłacić w połowie zajęć praktycznych, jednak nie później jak w 60 dniu po przyjęciu na kurs.
6. Ewentualny zwrot kwoty wpłaconej za szkolenie może nastąpić tylko do 30 dni od daty pierwszej
wpłaty, rozumianej jako początek szkolenia. Ewentualne rozliczenie przepracowanych godzin może
nastąpić tylko do końca roku kalendarzowego w którym dana osoba przystępowała do kursu.